لوستر 16 شاخه

اطلاعات مربوط به اثر توضیحات 1 + 2 ماه 3 ماه 1.5 کیلوگرم 410 میلی متر 250 میلی متر 141 در 170 میلی متر 1357 – 1359 مشخصات مدت زمان ساخت بدنه چوبی و مواد خاتم مدت زمان پیاده سازی خاتم وزن تقریبی ارتفاع عرض طول و عرض قاعده سال های ساخت چهار چراغ مطالعه […]

چراغ مطالعه مینا

اطلاعات مربوط به اثر توضیحات 1 + 2 ماه 3 ماه 1.5 کیلوگرم 410 میلی متر 250 میلی متر 141 در 170 میلی متر 1357 – 1359 مشخصات مدت زمان ساخت بدنه چوبی و مواد خاتم مدت زمان پیاده سازی خاتم وزن تقریبی ارتفاع عرض طول و عرض قاعده سال های ساخت چهار چراغ مطالعه […]